Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Záleží nám na životnom prostredí

Aktualizované:
Záleží nám na životnom prostredí
Záleží nám na životnom prostredí
Priateľom vojenskej minulosti Slovenska je známe, že stále expozície Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992 (otvorená 25. septembra 2004) a Slováci v rovnošatách 1848 – 2020 (otvorená 7. mája 2021) sú umiestnené vo vonkajších aj  vnútorných priestoroch bývalého piešťanského vojenského letiska.

Málokto však vie, že súčasťou nehnuteľného majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Vojenský historický ústav so sídlom v Bratislave sú aj bývalé Kasárne SNP na Orviskej ceste v Piešťanoch. Tento vojenský objekt má bohatú minulosť, ktorá sa viaže k histórii vojenského letectva na Slovensku. Za viac než 90-rokov jeho existencie ho využívali letecké jednotky viacerých armád, a to nielen vlastných a spojeneckých, ale aj okupačných.   

Vojenský historický ústav v roku 2002, rok po skončení reálneho užívania kasární SNP vojenským útvarom Armády SR, prevzal do správy tento objekt a doslova na „zelenej lúke“ v ňom vybudoval Vojenské historické múzeum. Po prevzatí objektu bývalých Kasární SNP došlo k postupnej realizácii základných opráv a rekonštrukcií, ktoré umožňovali funkčnosť vybratých budov v súlade s vtedy platnou legislatívou. Tieto práce sú realizované až doposiaľ.

Nakoľko v predmetnom areáli sa v minulosti vybudovali a dlhodobo využívali objekty, ktoré pracovali s ropnými produktmi, nebolo možné vylúčiť, že za dlhé desaťročia užívania došlo v ich blízkosti k znečisteniu podzemných vôd a pôdy. Za účelom potvrdenia, resp. vyvrátenia tohto predpokladu, bol v roku 2019 vykonaný geologický prieskum, ktorý bol zameraný na prítomnosť nebezpečných ropných látok. Tento prieskum naplnil naše obavy a jedinou cestou ako chrániť životné prostredie bolo vykonanie sanačných prác, v rámci ktorých by bola zabezpečená nielen sanácia znečistených zemín a podzemných vôd, ale aj asanácia určených objektov bývalého autoparku a starej mazutovej kotolne.
Projekt realizuje Ministerstvo obrany SR prostredníctvom operačného program Kvalita životného prostredia, na ktoré získalo nenávratný finančný príspevok. Účelom sanácie je odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže a obmedzenie ďalšieho šírenia sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí. Cieľom je tiež odstránenie kontaminácie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Okrem toho sa zabezpečí rekultivácia sanovanej lokality a environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

 

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky