Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja pre roky 2023 – 2027

Aktualizované:

A. Hlavné vedecké projekty

1. Databáza padlých vojakov z obdobia 1. svetovej vojny (1914 – 1918)

Kód vedeckého projektu: II/1/21-23
Termín plnenia: január 2021 – december 2023         
Vedúci: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD. .
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, PhDr. Andrea DESILLE, PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ, Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI, Mgr. Darina JURČOVÁ-GLINOVÁ, Jana FARKAŠOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je integrovaný do vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie. VHÚ v zmysle zmluvy poskytol medzinárodnému projektu odborný príspevok o pôsobení Slovákov na bojiskách prvej svetovej vojny, 267 zdigitalizovaných vojenských matrík padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Na základe dodatočnej požiadavky z kanadskej strany zo septembra 2020 sme začali aj s prepisovaním matrík do podoby databázy. Našou snahou bude, aby databáza v elektronickej podobe bola sprístupnená na 105. výročie ukončenia prvej svetovej vojny v novembri 2023.
Cieľ projektu: predstaviť mená mužov a žien, ktorí sa stali obeťami 1. svetovej vojny, a to bez rozdielu, na ktorej strane frontu stáli.
Výstup z vedeckého projektu: – elektronická databáza na web stránkach https://theworldremembers.org/countries/slovakia/slovakia-the-first-world-war (The World Remembers, 2021, 2022, 2023, 2024) a www.vhu.sk v časti – Databáza padlých – 1. svetová vojna (VHÚ, v r. 2024).

2. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)

Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2023 – november 2025 
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2026).

3. Československá vojenská rozviedka (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: II/1/21 – 24
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: vedecký projekt je súčasťou hlavného vedeckého smeru Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska a vychádza z hlavného vedeckého a výskumného problému VI. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska. Problematika vedeckého projektu je doposiaľ nepracovaná nielen v našich podmienkach, ale aj v Českej republike. Zatiaľ boli publikované len čiastkové vedecko-populárne produkty. Zásadný problém však spočíva v tom, že autori neskúmali, či túto problematiku vo väzbe na ČSĽA, jej postavenie a úlohy, ktoré mala plniť v potenciálnom vojnovom konflikte, ktorý hrozil medzi NATO a Varšavskou zmluvou, v celom období tzv. studenej vojny. K tejto problematike zatiaľ nebol vykonaný ani žiadny základný archívny výskum. Doposiaľ nie je dôsledne spracovaná strategická ani operačná úroveň. Vojenské spravodajské služby a rozviedky zvlášť vždy vzbudzovali záujem nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Potvrdilo to aj 25. výročie vzniku /vojensky-historicky-ustav/ského spravodajstva MO SR. Faktom je, že taká dôležitá zložka bezpečnostného systému SR nemá spracovanú históriu vojenského spravodajstva.  
Cieľ projektu: základný archívny výskum relevantných archívnych dokumentov, priebežné spracovanie a publikovanie vedeckého poznania vo forme vedeckých štúdií v odbornom časopise Vojenská história a v odborných časopisoch v Českej republike. Dejiny vojenskej rozviedky ČSĽA by súčasne zahrňovali aj postavenie a úlohy Východného vojenského okruhu vo variantoch potenciálneho vojnového konfliktu. Čiastkovou témou by bolo aj spracovanie problematiky pôsobenia Slovákov vo vojenskej rozviedke.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2025).
 

4. Slovenská armáda a holokaust 1939 – 1945

Kód vedeckého projektu:  IIII/4/22-23
Termín plnenia: január 2022  – december 2023
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.                                 
Spoluriešitelia: Matej MEDVECKÝ, PhD., Mgr. Peter KRALČÁK, PhD. a ďalší externí riešitelia: prof. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc. (ext.) Tamara JANECOVÁ, PhD. (ext.)
Charakteristika projektu: súčasť širšieho vedeckého problému vojenských dejín Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny. Zároveň bude príspevkom do problematiky výskumu holokaustu, existenciu vojensky organizovaných židovských pracovných jednotiek, ktoré boli integrálnou súčasťou nútenej pracovnej povinnosti Židov a jedným z prostriedkom ich diskriminácie. Taktiež bude venovaný priestor účasti slovenskej armády na deportáciách Židov, jej participácii na arizáciách, na šírení antisemitskej propagandy atď. Práca bude prezentovať najnovší výskum zameraný na mapovanie priamej či nepriamej účasti slovenských jednotiek na genocíde Židov na východnom fronte.
Výstup z vedeckého projektu:  AAB - kolektívna vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2023).

5. Spravodajské hodnotenie „Strednej Európy“ - priestoru potenciálneho vojnového konfliktu (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: VI/2/25-28                                          
Termín plnenia: január 2025 – december 2028
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.           
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: zameria sa na doposiaľ nespracovanú problematiku spravodajského hodnotenia predpokladaného priestoru budúceho vojnového konfliktu medzi hlavnými blokmi v období tzv. studenej vojny. Dôležitým aspektom bude vypracovanie generických scenárov Spravodajskej správy GŠ ČSĽA a Operačnej správy GŠ ČSĽA v rôznych kľúčových časových úsekoch. ČSĽA od 60. rokov 20. storočia mala plniť úlohu frontu a z tohto dôvodu bolo mimoriadne dôležité vypracovanie spravodajských predikcií a rôznych scenárov. Tieto po schválení na velení Varšavskej zmluvy mali vplyv na výstavbu, výcvik a plánované nasadenie vojsk ČSĽA.
Cieľ projektu: na základe rozsiahleho archívneho výskumu v doposiaľ nesprístupnených archívnych fondoch ABS Praha a ABS Brno – Kanice spracovať neznámu problematiku
z oblasti vojenského spravodajstva a operačného umenia. Vydaním monografie a prezentovaním výsledkov výskumu v rámci medzinárodného projektu „Ozbrojené sily a čs. štát“ (garantom je Univerzita obrany v Brne) by došlo k posunu vedeckého poznania tejto problematiky. Výsledky vedeckého projektu by mohlo využiť aj Vojenské spravodajstvo MO SR, ktorého dejiny na rozdiel od Českej republiky nie sú spracované. Súčasne by mohli byť využité aj v príprave profesionálov OS SR.
Plánovaný výstup:  AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2028).

6. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)

Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2023 – november 2025
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD. 
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ 
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch. 
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, 2026).

B. Hlavné vedecké a výskumné úlohy

1. Československá a slovenská vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1992 na webovom portáli VHÚ

Termín plnenia: január 2022 – december 2023
Vedúci: Dr. Imrich PURDEK, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI
Charakteristika úlohy: spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly.
2023
armáda (1989 – 1992). Vojenská symbolika v ČSA po 17. novembri 1989 po spoločensko-politických zmenách v Československu.
Vojenská symbolika československých zahraničných jednotiek v rokoch druhej svetovej vojny (Poľsko, ZSSR, Francúzsko, Veľká Británia, Stredný východ, severná Afrika);
Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia, a to:
Cieľ úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli VHÚ priblížiť historický vývoj československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach. Súčasne potvrdiť, že VHÚ je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte obrany.
Plánovaný výstup: GHG – postupné systémové umiestňovanie na webovom portáli VHÚ – www.vhu.sk, časť Vojenská symbolika.
 

C. Hlavné výskumné úlohy (Vojenské archívnictvo)

1. Vojenské školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2033
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy vybraných vojenských vysokých a stredných škôl.
Cieľ vedeckej úlohy:  archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne v r. 2020 – 2033).

 

2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1941 – 1944

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2028
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD. (rok 1941), Mgr. Viktor GABÁNI (roky 1942,1943),
PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ (rok 1944)
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  Inventár II. časť (Vydanie VHÚ, v r. 2029).

 

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940 –-1942)

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2027 – december 2030
Riešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventár (vydanie VHÚ, v r. 2031).

 

4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2024 – december 2026
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventár (vydanie VHÚ, v r. 2026).

 

5. Zborové stavebné riaditeľstvá

Výskumná úloha
Termín plnenia: marec 2019 – december 2023
Riešitelia: PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov Stavebné riaditeľstvo V. zboru v Trenčíne, Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach a Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventáre (vydávanie priebežne).

6. Vojenské stredné školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2025 – december 2033
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI
Charakteristika úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:

  • Vojenské učilište (VSOŠ) Nitra, 
  • 2. pechotné učilište Ružomberok, 
  • Vojenská stredná škola spojovacieho vojska,  
  • Škola automobilových špecialistov Nitra, 
  • Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica, 
  • Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova Spišská Nová Ves, 
  • Vojenské učilište Žilina, 
  • Vojenské učilište Liptovský Mikuláš.  

Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne VHÚ, v r. 2026 – 2033).

 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky