Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

PROJEKT VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

Aktualizované:

"Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ"

 
Kód ITMS projektu:  21120120015
Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
Opatrenie: 2.1. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany
Číslo výzvy: OPIS-2012/2.1/06-DP
Typ projektu: dopytovo orientovaný
Termín realizácie projektu:  od  6. februára 2013 do  30. júna 2015
Celkové oprávnené výdavky projektu: 998 863,60 €
Miesto realizácie: Bratislava, Krajná ul. č. 27
 
Ciele a prínosy projektu
Strategický cieľ projektu Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho dedičstva SR.
Špecifický cieľ projektu 1  Zabezpečenie materiálno–technických a personálnych podmienok pre digitalizáciu, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov.
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky