Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

PROJEKT VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

Aktualizované:

"Vybudovanie informačno-technologického zabezpečenia
pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu
"

 
Kód ITMS projektu:  26210120025
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja 
Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Kód výzvy: OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Typ projektu: dopytovo orientovaný
Termín realizácie projektu:  od  novembra 2013 do  31. októbra 2015
Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 992 008,29 €
Miesto realizácie: Orviská cesta LDS-F-6, 921 01 Piešťany,
Bardejovská 14, 089 01 Svidník
 
Ciele a prínosy projektu
Strategický cieľ projektu Zvýšenie efektívnosti výskumu VHÚ a transferu nadobudnutých poznatkov odbornej a širokej verejnosti.
Špecifický cieľ projektu 1  Vybudovaním a modernizáciou IKT infraštruktúry zvýšiť kvalitu výskumu VHÚ     a zabezpečiť sprostredkovanie jeho výsledkov verejnosti.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky