Major Michal BIŠČO

Major Michal BIŠČO
23.01.2023
Narodil sa 8. septembra 1904 v Hlohovci. Na prezenčnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1926 v leteckom pluku 3 M. R. Štefánika, po absolvovaní vyššej priemyslovej školy. 13. novembra 1926 ho premiestnili do delostreleckého pluku 10 v Lučenci. Počas prezenčnej služby absolvoval školu na dôstojníkov technickej zbrojnej služby v zálohe v Plzni. Dňa 30. marca 1928 bol prepustený do pomeru mimo činnú službu a 1. januára 1929 menovaný za podporučíka v zálohe. 1. októbra 1931 ho prevzali do čs. armády ako dôstojníka technickej zbrojnej služby z povolania, povýšili do hodnosti poručíka a tým istým dňom zaradili ako frekventanta do školy pre dôstojníkov technickej zbrojnej služby z povolania v Plzni, ktorú absolvoval v polovici júla 1932 a bol pridelený do delostreleckého pluku 10 v Lučenci ako zbrojný dôstojník pluku. Od 1. septembra 1935 vykonával funkciu pyrotechnika v muničnom sklade 4 v Novákoch, odkiaľ ho k 1. aprílu 1938 prevelili do Popradu a ustanovili za veliteľa muničného skladu 5. Do hodnosti nadporučíka technického zbrojníctva ho povýšili 1. apríla 1936.

Po vzniku Slovenského štátu pokračoval v činnej službe v slovenskej armáde v Poprade vo funkcii veliteľa zbrojnice III., a 1. októbra 1940 sa v hodnosti stotníka (povýšený bol 17. mája 1939) stal veliteľom ústrednej zbrojnice v Trenčíne. Po vstupe Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR bol od 12. decembra 1941 do 1. mája 1942 v poli ako zbrojný referent Zaisťovacej divízie. Po návrate na Slovensko naďalej pôsobil ako veliteľ ústrednej zbrojnice v Trenčíne (od 1. januára 1943 v hodnosti majora technického zbrojníctva). Dňom 15. októbra 1944 bol ako zbrojný referent premiestnený na Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky do Bratislavy. Po skončení vojny bol prijatý do čs. armády a zaradený ako prednosta zbrojníckej skupiny Vojenskej oblasti 4. Od 1. októbra 1945 vykonával funkciu veliteľa zbrojnice 7 a od začiatku decembra 1945 zbrojného referenta Vojenskej oblasti 4 v Bratislave. 1. 1. 1946 sa stal zástupcom prednostu zbrojníckej služby, organizačným a osobným referentom Vojenskej oblasti 4. Dňom 1. októbra 1948 bol preložený do výslužby.


Text: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., VHÚ Bratislava (redakčne upravené)
Foto: VHÚ Bratislava
Publikované CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 24. ISBN 978-80-89523-20-7