Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2002

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: Národnostná otázka a účasť Slovákov v armáde (1867 - 1914)
  DANGL Vojtech: : National Question and Engagement of the Slovaks in Army (1867- 1914)

  Stránky: 3 — 25
 2. HRONSKÝ Marián: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918 - 1919 (tretia časť)
  HRONSKÝ Marián: : Main Political, Diplomatic and Military Dispositions in Forming of Slovakia Borders in 1918 - 1919. (Part III)

  Stránky: 26 — 43
 3. BYSTRICKÝ Valerián: Dohoda štyroch veľmocí v Mníchove roku 1938
  BYSTRICKÝ Valerián: : The Agreement of Four Great Powers in Munich in 1938

  Stránky: 44 — 62
 4. VANĚK Oldřich: Prvé špeciálne operácie zo ZSSR na územie Československa (marec 1939 - december 1941)
  VANĚK Oldřich: : The First Special Operations from UCCR into the Territory of Czechoslovakia (March 1939 - December 1941)

  Stránky: 63 — 80
 5. ŠOLC Jaroslav: Osudné rozhodnutí. Případ Talský
  ŠOLC Jaroslav: : Fatal Decision. The case of V. Talský

  Stránky: 81 — 99
 6. SLÁDEK Oldřich: Sovětská Hlavná správa rozvědky (Glavnoje razvčdnoje upravlenie - v protihrách Gestapa v Rakousku)
  SLÁDEK Oldřich: : Soviet Main Directorate of Intelligence (Glavnoje razvědnoje upravlenije - GRU) in Radio Counter Measures of Gestapo in Austria

  Stránky: 100 — 119
 7. VÝBOH Jozef: Zväz pre spoluprácu s armádou na Slovensku 1951 – 1990. (Náčrt vývoja organizácie)
  VÝBOH Jozef: : The Union for Co-operation with the Army in Slovakia 1951 - 1990. (Outline of Organisational Development)

  Stránky: 120 — 135
 8. SEGEŠ Vladimir: Stredoveký disciplinárny a proviantný predpis z Bardejova
  SEGEŠ Vladimir: : Disciplinary and Commissary Directive of Medieval Bardejov

  Stránky: 136 — 140
 9. VALACH Július: Obraz doby protitureckých bojov a stavovských povstaní vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Banskej Bystrici
  VALACH Július: : The Picture of Age of the Fights against Turks and Nobility Uprisings in Funds of State Regional Archive in Banská Bystrica

  Stránky: 141 — 148
 10. VALACHOVIČ Pavel: Osobný fond Vladimíra Balla v zbierkach Historického múzea SNM v Bratislave
  VALACHOVIČ Pavel: : Personal Fund of Vladimir Ballo in Collection of Historical Museum SNM in Bratislava

  Stránky: 149 — 154
 11. SLEPCOV Igor: Bojová činnosť sovietskej 8. leteckej armády na území východného Slovenska vo svetle operačných hlásení jej štábu (september - 3. december 1944)
  SLEPCOV Igor: : Combat Activity of Soviet 8th Air army on the Territory of Eastern Slovakia in the Light of Operational Reports of Its Staff (September - 3rd December 1944)

  Stránky: 155 — 160
 12. DURAJ František: Významné osobnosti vojenskej duchovnej služby na území Čiech, Moravy a Slovenska v rokoch 1918 – 1950
  DURAJ František: : Representatives of Military Religious Service in the Territory of Czechia, Moravia and Slovakia in 1918 – 1950

  Stránky: 161 — 190
 13. Recenzie, anotácie, kronika, bibliografia

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky