Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2014

Aktualizované:
ROHÁČ, Peter: Indagines – záseky vo vojenskom obrannom systéme stredovekého Uhorska na území dnešného Slovenska
ROHÁČ, Peter: Indagines – Abatisses in the Fortification System of the Medieval Hungary in the Territory of Today’s Slovakia. Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 6-27.

BRINDZA, Peter: Mestskí kapitáni Trenčína v storočí stavovských povstaní
BRINDZA, Peter: City Captains of Trenčín in the Century of Estates’ Uprising. Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 28-43.

BAKA, Igor: Československo a vojensko-politické aspekty uvoľňovania medzinárodného napätia v Európe v druhej polovici 80. rokov (2. časť)
BAKA, Igor: Czechoslovakia and Military-Political Aspects of the Release of International Tensions in Europe in the Second Half of the 1980’s (Part 2.). Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 44-66.

ŠTAIGL, Jan: Čs. armáda na Slovensku v kontexte medzinárodného a vnútropolitického vývoja 1989 – 1992 (náčrt problematiky) (1. časť)
ŠTAIGL, Jan: Czechoslovak Army in Slovakia in the Context of International and Internal Political Development 1989 – 1992 (Outline of the Topic) (Part 1.). Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 67-87.

PEJS, Oldřich: Slovenští tankisté v polském tažení na podzim 1939
PEJS, Oldřich: Slovak Tankers in Polish Campaign in the Fall of 1939. Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 88-98.

KRALČÁK, Peter: Zmeny v organizačnej štruktúre Pracovného zboru po prijatí branného zákona v roku 1943 a jeho zánik
KRALČÁK, Peter: Changes in the Labour Corps Organizational Structure following Adoption of the Defence Act in 1943 and Termination thereof. Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 99-111.

ŠUMICHRAST, Peter: „Slovenský príbeh“ juhoslovanských letcov v dokumentoch 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR (1944)
ŠUMICHRAST, Peter: The „Slovak Story“ of Yugoslavian Aviators in the Documents of the 1st Czechoslovak Mixed Air Division in the USSR (1944). Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 112-121.

MASKALÍK, Alex: Normalizačná „očista“ veliteľského zboru ČSĽA v rokoch 1968 – 1971
MASKALÍK, Alex: Normalisation “Cleansing“ of the ČSĽA Command in 1968 – 1971. Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 122-139.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Spomienky na Slovenské národné povstanie
SOKOLOVSKÝ, Leon: Memories from the Slovak National Uprising. Vojenská história, 18, 1, 2014, pp. 140-149.

10. Recenzie, bibliografia, anotácie, kronika

FULL_1_2014
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky