Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Československá vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939

Aktualizované:
Ideový a obsahový, ale aj formálny charakter československej vojenskej symboliky vznikal v čase prvej svetovej vojny. Dotváral sa a ďalej rozvíjal v medzivojnovom období až do začiatku roka 1939. Po vzniku Československa boli postupne vytvorené administratívne i inštitucionálne podmienky pre odborné riadenie procesov a javov vývoja a tvorby vojenskej symboliky. Pre prijímanie zákonných noriem, záväzných pravidiel a zásad pre tvorbu vojenskej symboliky boli vytvorené legislatívno-technické a právne podmienky.

Tento proces umožnil zjednotenie jedného z hlavných artefaktov, a to vojenskú zástavu formou vydania jednotných vzorov plukovných zástav, vzoru zástavy – práporca, vzorov štandárd delostreleckých a jazdeckých plukov. Umiestnenie symbolu z malého štátneho znaku – strieborného českého leva so zlatou korunou a štítom neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom Slovenska (strieborný dvojramenný kríž s modrým trojvrším) sa potvrdila zásada, že ide o lícnu stranu zástavy. Erby miest, obcí, ako aj inštitúcií a rôznych spoločenských združení a ďalšie určené všeobecné symboly, ako i textu tvorili rubovú stranu zástavy. Odlišnosti boli minimálne, súviseli najmä s použitím niektorých špecifických symbolov, znakov alebo iných prvkov na zástavách, ktoré boli charakteristické len pre jednotlivé regióny.

V jednotlivých symboloch malý a stredný štátny znak, ako aj ich jednotlivé prvky mali dominantné postavenie.  Ďalšie pravidlá, ktoré sa týkali používania farieb a kovov, sa spravidla riadili všeobecnými pravidlami heraldiky. Okrem hlavných heraldických tinktúr sa veľké množstvo ďalších farieb používalo na výložkách goliera označujúce príslušnosť k druhu vojska, zbrane a služby. Farby sa používali aj na rukávových znakoch, ktoré identifikovali príslušnosť k jednotke a funkčné zaradenie.

Postupný proces unifikovania vojenskej rovnošaty priniesol aj cieľavedomé umiestňovanie ďalších symbolov. Išlo aj o rôzne rozlišovacie odznaky i doplňujúce symboly, ktoré mali svoje opodstatnenie v armáde.

Tvorba vojenských vyznamenaní pri ich ideovom a praktickom vytváraní sa riadila faleristickými zásadami. Pri odbornom popisovaní radov, najmä vojenskej skupiny s prekríženými mečmi, a jednotlivých dekorácií, medailí, krížov a odznakov sa používala faleristická terminológia. Hlavné motívy objavujúce sa na vojenských vyznamenaniach, v tomto prípade na rade vojenskej skupiny, a to kolany a radovej hviezdy, veľkého radového klenotu, veľkostuhy, radovej hviezdy, menšieho radového klenotu, náhrdelnej stuhy, prievlečnej stuhy s rozetou a radového klenotu (strieborné časti), s prievlečnou stuhou mali predovšetkým hlavný symbol z malého štátneho znaku s rôznymi ďalšími doplňujúcimi prvkami (prekrížené meče, nápisy, ako i ďalšie prvky). Motív štátneho znaku alebo len jeho jednotlivých hlavných symbolov (českého leva so slovenským znakom na prsiach), bol použitý aj pri ďalších vojenských dekoráciách (Vojnový kríž 1914 – 1918, Spojenecká Medaila víťazstva i pamätný odznak československého dobrovoľníka z rokov 1918 – 1919).

Štátny znak alebo len jeho hlavné prvky mali dominantné postavenie pri ich používaní aj v ďalších symboloch. Išlo najmä o odznaky na čiapkach, odznaky vyjadrujúce označenie dosiahnutého vzdelania (absolvent vojenskej školy, kurzu), označovanie postavenia alebo dosiahnutie odbornej vojenskej a výkonnostnej úrovne (odznaky triednych špecialistov, výkonnostné a pamätné odznaky).

Motívy na jednotlivých dekoráciách boli napríklad z atypického bronzového kríža, ako aj z plochého kríža s mierne prehnutými ramenami. Tvary dekorácií zo štyroch znakov – Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska – vytvárali kríž zo štyroch kruhov. Ďalším motívom bol tvar rovnoramenného gréckeho kríža, ktorého ramená sa do stredu mierne rozširovali a päťramenná hviezdica, ktorá mala rozšírené konce do oblúčika, a tak vytvárali pomyselný, skoro súvislý uzatvorený kruh.

Československá vojenská symbolika sa od roku 1918 tvorila a ďalej vyvíjala na základe skutočných potrieb, ktoré si vyžiadali zložité podmienky po vzniku republiky a následne v čase výstavby branej moci až do začiatku roka 1939. Z veľkého množstva symbolov rôznych druhov a typov bola postupne vytvorená, odborne premyslená a potrebná vojenská symbolika, ktorej jednotlivé symboly boli pre výrobu konštrukčne prijateľné. Niektoré druhy používanej symboliky sa vyznačovali výbornou kvalitou.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky