Generál Ferdinand Čatloš

Generál Ferdinand Čatloš
ŠTEFANSKÝ, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1998, 82 s., fotogr., reg.,

ISBN 80-88842-13-1


Biografia načrtáva životné osudy prvého ministra národnej obrany v slovenských dejinách – generála I. triedy Ferdinanda Michala Čatloša, ktorého autor podáva ako osobnosť s vysokou vojenskou erudíciou, obdivuhodným spoločenskovedným rozhľadom a silným národovectvom. Zameriava sa predovšetkým na jeho pôsobenie v čs. légiách v Rusku, v predmníchovskej čs. armáde a v období druhej ČSR, na prejavy politickej orientácie, kryštalizáciu národného presvedčenia smerujúcu k prechodu do autonomistického tábora. Čatlošovo mnohostranné pôsobenie v období vojnovej Slovenskej republiky – pozícia ministra národnej obrany, budovanie armády, velenie v slovenskom-maďarskom konflikte v marci 1939, v protipoľskom ťažení v septembri 1939, v ťažení proti ZSSR, pozícia v slovensko-nemeckom spojenectve, plán protinemeckého vystúpenia – podáva autor len fragmentárne a povojnové obdobie Čatlošovho života úplne absentuje. Biografiu dopĺňa bohatý výber fotografií a niekoľko osobných archívnych dokumentov.