Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja pre roky 2023 – 2027

Aktualizované:

A. Hlavné vedecké projekty


1. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – III., IV., V., VI. a VII. zväzok (od najstarších čias do roku 1992)

Kód vedeckého projektu: -
Termín plnenia: január 2018 – december 2024
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. 
Spoluriešitelia: PhDr. Igor BAKA, PhD., doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD., PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD., 

Charakteristika projektu: projekt zahŕňa spracovanie Prameňov k vojenským dejinám Slovenska I. až VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty k III. zväzku (1711 – 1914), IV. zväzku (1914 – 1939), V. zväzku (1939 – 1945), VI. zväzku (1945 – 1968) a VII. zväzku (1968 – 1992).


2. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – III./5/1; Dislokácia rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska (1867 – 1914)

Kód vedeckého projektu: VII/8/21 – 24  
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: projekt vydávania editovaných prameňov k vojenským dejinám Slovenska patrí ku kľúčovým v rámci vedecko-výskumnej činnosti VHÚ. Problematika dislokácie rakúsko-uhorskej armády v období 1867 – 1914 je neoddeliteľnou súčasťou vojenských dejín Slovenska v sledovanom období.
Cieľ projektu: formou príručky priblížiť dislokáciu rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska. Projekt úzko súvisí s projektom III/5/2, ktorý bol v knižnej forme vydaný v roku 2020.
Plánovaný výstup: AAB – editované dokumenty k III. zväzku (1711 – 1914, vydanie VHÚ, v r. 2025).


3. Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/3, IV/4 (1914 – 1939)

Kód vedeckého projektu: VII/6/13-26 (VII/6B/17-21-2)
Termín plnenia: január 2013 – december 2026
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD. 
Spoluriešitelia: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
Charakteristika projektu: sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu. Rozdelenie publikovaných prameňov týkajúcich sa prvej svetovej vojny na dva zväzky, ako aj medzivojnové obdobie prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1939, taktiež členené na dve časti, nie je samoúčelné. Z hľadiska obsahového zamerania pôjde o pramene a dokumenty členené nasledovne: IV./3 a VI./4 – Slovensko a Slováci v systéme československej brannej moci (1918 – 1939).
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1914 – 1939, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty IV./3 (vydanie VHÚ, v r. 2023) a IV./4 (vydanie VHÚ, v r. 2026).


4. Pramene k vojenským dejinám Slovenska V./2/1 (Veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku v r. 1944)

Kód vedeckého projektu: VII/7A/20-24
Termín plnenia: január 2020 – december 2023
Vedúci: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou spracovania Prameňov k vojenským dejinám Slovenska k I. až VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktoré je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy v poznaní domáceho protifašistického odboja v rokoch 2. svetovej vojny a jeho vyvrcholenia Slovenským národným povstaním, ktorého hlavnou ozbrojenou silou bola 1. čs. armáda na Slovensku.
Plánovaný výstup: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2024).


5. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)

Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2023 – november 2025
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.           
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2026).


6. Slováci na talianskom fronte

Kód vedeckého projektu: II/1/20 – 23
Termín plnenia: január 2020 – december 2023
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ 
Charakteristika projektu: cieľom projektu je zmapovať bojové nasadenie Slovákov na talianskom fronte počas 1. svetovej vojny. Predovšetkým od roku 1917 na tomto fronte bojovalo množstvo Slovákov – napríklad v rámci 14. pešej divízie. Zúčastnili sa posledných ofenzív na rieke Soča, ako aj ofenzívy na rieke Piava v roku 1918. Rovnako sa do tejto ofenzívy na strane Dohody zapojili aj Slováci v rámci československých légií. Počas týchto bojov množstvo Slovákov padlo či bolo ranených. Viacero Slovákov bolo tiež za svoje hrdinstvo v boji vyznamenaných. Projekt má preto za cieľ vykresliť aj osudy niektorých konkrétnych Slovákov na základe zachovaných denníkových záznamov či spomienok.
Cieľ projektu: výsledky špecializovaného archívneho výskumu a štúdia literatúry využiť pri spracovaní knižnej publikácie – monografie.
Z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju slovenskej historickej vedy. Parciálne vedecké štúdie budú publikované vo vedeckých časopisoch, resp. prednesené na vedeckých konferenciách.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2024).


7. Osudy predstaviteľov vojenského odboja po roku 1945

Kód vedeckého projektu: II/1/23 – 26
Termín plnenia: január 2023 – december 2026
Vedúci: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD.  
Spoluriešitelia:
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou hlavného vedeckého smeru Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti. Projekt sa bude zameriavať na vedecké spracovanie doteraz menej známych politických perzekúcií viacerých významných osobností protifašistického odboja po roku 1948.
Cieľ projektu: zhodnotenie, zosumarizovanie doterajšieho stavu poznania a rozšírenie o doteraz menej využívané materiály, ako aj o relevantnú, avšak do súčasnosti málo využívanú dokumentáciu. Dôležitou súčasťou bude aj výskum v domácich a zahraničných archívoch.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2026). 3)


8. V prvom slede Varšavskej aliancie. Encyklopédia Československej armády 1955 – 1991

Kód vedeckého projektu: II/1/22 – 26
Termín plnenia: január 2022 – december 2026
Vedúci: Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Jiří FIDLER, PhD. (ext.), Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., Dr. Pavel MINAŘÍK, CSc. (ext.), PhDr. Prokop TOMEK, PhD. (ext.), PhDr. Milan VYHLÍDAL, PhD. (ext.)
 (vedúci autorského kolektívu PhDr. Ľudovít HALLON, DrSc.) 
Charakteristika projektu: projekt vychádza z vedecko-výskumného smeru Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiek na území Slovenska, bude však pokrývať niekoľko vedeckých problémov riešených VHÚ v rámci základného výskumu: 1) vývoj čs. ozbrojených síl na teritóriu Slovenska, 2) Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch, 4) vojenské osobnosti v dejinách Slovenska a 5) vývoj vojenskej techniky a zbrojnej výroby na Slovensku.
Cieľ projektu: heslovitou formou spracovať vývoj organizačnej, dislokačnej, personálnej a materiálnej štruktúry čs. armády v období rokov 1955 – 1991 vnímajúc slovenské reálie v rámci spoločných čs. dejín a rešpektujúc fakt, že jej gro bolo rozmiestnené v Čechách, a základnú vojenskú službu v spoločnej armáde vtedy absolvovalo viac než 3 milióny mladých Čechoslovákov a profesionálnou službou prešlo cca 200-tisíc ďalších – väčšina z nich je stále nažive, pričom nezanedbateľná časť v produktívnom veku). 
Plánovaný výstup: AAB – encyklopédia vydanie (VHÚ, v r. 2026).


9. Československá vojenská rozviedka (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: III/1/21 – 24
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je riešený v rámci hlavného vedeckého problému III. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia. Je súčasťou hlavného vedeckovýskumného smeru: 1. Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti.  
Cieľ projektu: rozšíriť a prehĺbiť úroveň vedeckého poznania o doposiaľ nedostatočne spracované aspekty budovania a činnosti vojenskej spravodajskej komunity bývalého Československa v období rokov 1960 až 1990. V rámci tohto obdobia bude pozornosť zameraná na kontroverzné obdobie normalizácie, ktoré špecificky deformovalo činnosť vojenskej rozviedky.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2025).


10. Vojenská symbolika v dejinách Slovenska od najstarších čias po súčasnosť

Kód vedeckého projektu: I/4/17-23
Termín plnenia: marec 2017 – december 2023
Vedúci: Dr. Imrich PURDEK, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.

Charakteristika projektu: spracovať a sprístupniť problematiku vojenskej symboliky v dejinách Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť. Hlavnými súčasťami projektu budú heraldické insígnie, vexilologické pamiatky a faleristické artefakty.
Cieľ projektu: prispieť k posunu poznania slovenskej historiografie a osobitne slovenskej vojenskej historickej vedy vrátane vojenskej muzeológie, a tým prispieť k zvyšovaniu historického vedomia slovenskej odbornej i laickej verejnosti. V neposlednom rade prispieť aj k pestovaniu zdravých vojensko-historických tradícií.
Plánovaný výstup: AAB - kolektívna monografia (vydanie VHÚ, v r. 2023).


11. Slovenská armáda a holokaust 1939 – 1945

Kód vedeckého projektu: III/4/22-23
Termín plnenia: január 2022 – december 2023
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., Mgr. Peter KRALČÁK, PhD. a ďalší externí riešitelia: prof. Eduard NIŽŇANSKÝ, CSc. (ext.) Mgr. Tamara JANECOVÁ, PhD. (ext.)
Charakteristika projektu: súčasť širšieho vedeckého problému vojenských dejín Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny. Zároveň bude príspevkom do problematiky výskumu holokaustu, existenciu vojensky organizovaných židovských pracovných jednotiek, ktoré boli integrálnou súčasťou nútenej pracovnej povinnosti Židov a jedným z prostriedkom ich diskriminácie. Taktiež bude venovaný priestor účasti slovenskej armády na deportáciách Židov, jej participácii na arizáciách, na šírení antisemitskej propagandy atď. Práca bude prezentovať najnovší výskum zameraný na mapovanie priamej či nepriamej účasti slovenských jednotiek na genocíde Židov na východnom fronte.

Plánovaný výstup: AAB - kolektívna vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2023).


12. Slovensko v období 1. svetovej vojny (1914 – 1918)

Kód vedeckého projektu: VII/8/25-28
Termín plnenia: január 2025 – december 2028
Vedúci: Mgr. Peter Chorvát, PhD.
Spoluriešitelia:
Charakteristika projektu: projekt bude tematicky prezentovať rozhodujúce momenty 1.- svetovej vojny s ohľadom na územie Slovenska. Dominantný vplyv armády na všetky sféry spoločnosti bude zobrazený prostredníctvom čiastkových kapitol. Podrobne tak budú analyzované mobilizácia armády, Slováci v ozbrojených silách monarchie, vpád ruskej armády na Slovensko, armáda v zázemí, rekvirácie v hospodárstve, vojenská situácia v roku 1918, rozpad rakúsko-uhorskej armády a ďalšie čiastkové témy.
Cieľ projektu: na základe štúdia archívnych prameňov a vydaných edícií dokumentov priblížiť vojenskú situáciu na území Slovenska v rokoch 1914 – 1918, a tak odstrániť deficit, ktorý slovenská vojenská historiografia má oproti iným štátom.
Výstup z vedeckého projektu: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2028).


13. Databáza padlých vojakov z obdobia 1. svetovej vojny (1914 – 1918) 

Kód vedeckého projektu: II/1/21-23
Termín plnenia: január 2021 – december 2023               
Vedúci: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, PhDr. Andrea DESILLE, PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ, Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI, Mgr. Darina JURČOVÁ-GLINOVÁ, Jana FARKAŠOVÁCharakteristika projektu: projekt je integrovaný do vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie. VHÚ v zmysle zmluvy poskytol medzinárodnému projektu odborný príspevok o pôsobení Slovákov na bojiskách prvej svetovej vojny, 267 zdigitalizovaných vojenských matrík padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Na základe dodatočnej požiadavky z kanadskej strany zo septembra 2020 sme začali aj s prepisovaním matrík do podoby databázy. Našou snahou bude, aby databáza v elektronickej podobe bola sprístupnená na 105. výročie ukončenia prvej svetovej vojny v novembri 2023.
Cieľ projektu: predstaviť mená mužov a žien, ktorí sa stali obeťami 1. svetovej vojny, a to bez rozdielu, na ktorej strane frontu stáli.
Výstup z vedeckého projektu: – elektronická databáza na web stránkach https://theworldremembers.org/countries/slovakia/slovakia-the-first-world-war (The World Remembers, 2021, 2022, 2023, 2024) a www.vhu.sk v časti – Databáza padlých – 1. svetová vojna (VHÚ,
r. 2024).


14. Spravodajské hodnotenie „Strednej Európy“ – priestoru potenciálneho vojnového konfliktu (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: VI/2/25-28
Termín plnenia: január 2025 – december 2028 
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.           
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: zameria sa na doposiaľ nespracovanú problematiku spravodajského hodnotenia predpokladaného priestoru budúceho vojnového konfliktu medzi hlavnými blokmi v období tzv. studenej vojny. Dôležitým aspektom bude vypracovanie generických scenárov Spravodajskej správy GŠ ČSĽA a Operačnej správy GŠ ČSĽA v rôznych kľúčových časových úsekoch. ČSĽA od 60. rokov 20. storočia mala plniť úlohu frontu a z tohto dôvodu bolo mimoriadne dôležité vypracovanie spravodajských predikcií a rôznych scenárov. Tieto po schválení na velení Varšavskej zmluvy mali vplyv na výstavbu, výcvik a plánované nasadenie vojsk ČSĽA.
Cieľ projektu: na základe rozsiahleho archívneho výskumu v doposiaľ nesprístupnených archívnych fondoch ABS Praha a ABS Brno – Kanice spracovať neznámu problematiku
z oblasti vojenského spravodajstva a operačného umenia. Vydaním monografie a prezentovaním výsledkov výskumu v rámci medzinárodného projektu „Ozbrojené sily a čs. štát“ (garantom je Univerzita obrany v Brne) by došlo k posunu vedeckého poznania tejto problematiky. Výsledky vedeckého projektu by mohlo využiť aj Vojenské spravodajstvo MO SR, ktorého dejiny na rozdiel od Českej republiky nie sú spracované. Súčasne by mohli byť využité aj v príprave profesionálov OS SR.
Plánovaný výstup: AAB – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2028).

 

B. Hlavné vedecké a výskumné úlohy


1. Historiografia vojenských dejín Slovenska“ (výberové bibliografie periodické (ročné), tematické a personálne)

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2021 – december 2025 
Riešiteľ: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie sumarizujúcich bibliografických prehľadov pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných vo forme monografií, syntéz, mono- a polytematických zborníkov, odborných štúdií, statí, článkov, memoárovej literatúry domácej a čiastočne i zahraničnej proveniencie, členených tematicky alebo chronologicky. 
Cieľ vedeckej úlohy: sumarizácia výsledkov slovenskej vojenskej historiografie za príslušné obdobie, ku konkrétnej vojenskej a vojensko-politickej historickej udalosti alebo osobnosti vojenských dejín Slovenska, doplnená prekladovou literatúrou zodpovedajúceho profilu. 
Plánované výstupy:

2023
- Vojenské dejiny Slovenska XXVIII. – výberová bibliografia za rok 2020
- Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2015 – 2019

2024
- Vojenské dejiny Slovenska XXIV. – výberová bibliografia za rok 2021
- Slovenská protifašistická rezistencia v roku 1944 v novodobej historiografii štvrťstoročia – výberová bibliografia prác publikovaných v rokoch 1990 – 2024

2025
- Vojenské dejiny Slovenska XXX. – výberová bibliografia za rok 2022
- Armáda a spoločnosť v premenách času – výberová bibliografia (práce publikované v rokoch 1990 – 2025)

2026
- Vojenské dejiny Slovenska XXXI. – výberová bibliografia za rok 2023
- Slovenská historiografia holokaustu v 21. storočí – výberová bibliografia

2027
- Vojenské dejiny Slovenska XXXII. – výberová bibliografia za rok 2024
- Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2020 – 2024

2. Vojenská história – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2023 – december 2027
Riešiteľka: Mgr. Mária STANOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu,  spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra  časopisu, určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešiteľ vedecky a jazykovo apretuje, zostavuje a v spolupráci s grafikom  kompletne pripravuje do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Jeho hlavným cieľom je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte.
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.
 

3. Československá a slovenská vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1992 na webovom portáli VHÚ

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2022 – december 2023
Riešiteľ: Dr. Imrich PURDEK, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI    
Charakteristika úlohy: spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly. 
Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia, a to: 
2023
Československá armáda (1989 – 1992). Vojenská symbolika v ČSA po 17. novembri 1989 po spoločensko-politických zmenách v Československu. 
Vojenská symbolika československých zahraničných jednotiek v rokoch druhej svetovej vojny (Poľsko, ZSSR, Francúzsko, Veľká Británia, Stredný východ, severná Afrika);
Cieľ úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli VHÚ priblížiť historický vývoj československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach. Súčasne potvrdiť, že VHÚ je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte obrany.
Plánovaný výstup: GHG – postupné systémové umiestňovanie na webovom portáli VHÚ – www.vhu.sk, časť Vojenská symbolika.

4.  Historiografia Vojenskej histórie (1997 – 2021)


Termín plnenia: január 2022 – december 2023
Riešiteľ: Mgr. Mária STANOVÁ, Mgr. Božena ŠEĎOVÁ          
Spoluriešitelia:     -                
Charakteristika vedeckej úlohy: tematické spracovanie bibliografie vojensko-historického časopisu za dvadsaťpäť rokov jeho existencie.
Cieľ vedeckej úlohy: prehľad doterajšieho stavu spracovania nosných tém zakotvených v dlhodobej koncepcii vedecko-výskumnej činnosti VHÚ a spracovania slovenskej vojenskej histórie a z toho vyplývajúce východiská ďalšej publikačnej profilácie
Plánovaný výstup: zverejnené v čísle časopisu Vojenská história v r. 2023.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky