Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku

Vypublikované:
Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku
Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku
CHORVÁT, Peter: Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor : Virvar, 2011, 151 s., fotogr., pram. a lit., tabl., reg., ISBN 978-80-970513-3-4
Autor približuje v kontexte vojenských obranných opatrení Československej republiky a jej brannej moci v 30. rokoch 20. storočia priebeh a okolnosti výstavby čs. opevnení na území Slovenska. Popisuje jednotlivé typy pevnostných objektov, útvary čs. armády spojené s ich existenciou, účasť stavebných firiem na fortifikačnom procese. V samostatných kapitolách sa venuje bratislavskému predmostiu, komárňanskej pevnosti a osobitný dôraz kladie na problematiku opevnení v súvislosti s udalosťami v jeseni 1938, a dôsledkami štátoprávnych zmien v rokoch 1938/39 na Slovensku. Autor sa zaoberá tiež otázkami, ktoré doposiaľ neboli predmetom bádateľského záujmu – vzťahom civilného sektoru k opevneniam, významom jednotlivých pevnostných úsekov, bojovou hodnotou maďarskej armády vo vzťahu k opevneniam, finančným vyrovnaním pohľadávok za ich výstavbu po rozpade Česko-Slovenska, ich likvidáciou a pod. Práca vznikla na základe štúdia archívnych materiálov domácej a zahraničnej proveniencie, dobovej tlače, odbornej i populárno-náučnej literatúry, terénneho prieskumu a tiež informácií poskytnutých pamätníkmi výstavby a existencie opevnení, a jej koncepcia vychádza z tematicko-chronologického hľadiska. Nechýbajú v nej pútavé fotografie, menný a miestny register a prináša aj prehľadné tabuľky objektov.
Návrat na začiatok stránky