Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Podplukovník pechoty Walter DOMES

Aktualizované:
Podplukovník pechoty Walter DOMES
Podplukovník pechoty Walter DOMES
Narodil sa 21. 11. 1900 v Přerove. V rokoch 1911 – 1917 absolvoval vyššiu reálku s maturitou s vyučovacím jazykom nemeckým v Olomouci. 15. 3. 1918 nastúpil ako jednoročný dobrovoľník na radovú službu v pešom pluku 54 do posádky Sanok (Halič), od 6. 6. do 28. 10. 1918 sa zúčastnil bojov na talianskom bojisku ako veliteľ družstva. 12. 10. 1920 nastúpil na výkon vojenskej služby v pešom pluku 6 v Olomouci. V rokoch 1920 – 1922 študoval vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, ktorú ukončil v hodnosti poručíka pechoty. Od 1. 9. 1922 pôsobil v hraničiarskom prápore 3 ako veliteľ čaty guľometnej roty a telovýchovný dôstojník práporu. V rokoch 1922 – 1923 absolvoval aplikačnú školu v Miloviciach. 1. 10. 1926 bol premiestnený k pešiemu pluku 21 v Čáslavi a ustanovený do funkcie veliteľa čaty 4. poľnej roty, 3. 12. 1926  bol povýšený na nadporučíka, 28. 10. 1930 na kapitána. Od 1. 10. 1931 do 3. 1. 1932 učil v Škole pre dôstojníkov pechoty v zálohe 4. divízie. V rokoch 1932 – 1935 velil čate 4. roty horského práporu 1, od 15. 9. 1933 v horskom pešom pluku 1 v Turčianskom Sv. Martine. 19. 9.1935 veliteľ 6. roty v Dolnom Kubíne. 1. 10. 1936 bol povýšený na štábneho kapitána, 15. 9. 1937 premiestnený k horskému pešiemu pluku 2 do Ružomberka a ustanovený za veliteľa 1. roty. 10. 2. 1938 súčasne ustanovený do funkcie posádkového referenta brannej výchovy v Liptovskom Sv. Mikuláši. Dňom 10. 10. 1938  prepustený z čs. brannej moci ako príslušník nemeckej národnosti. 

15. 11. 1939 bol v hodnosti stotníka pechoty prijatý do slovenskej armády a reaktivovaný pre peší pluk 1 v Levoči. 1. 7. 1940 bol vo funkcii veliteľa práporu povýšený na majora pechoty, 30. 9. 1940 premiestnený k pešiemu pluku 3 a ustanovený do funkcie veliteľa II. práporu v Kremnici. Zúčastnil sa ťaženia proti ZSSR od 27. 6. 1941 do 8. 8. 1942 s motorizovaným peším plukom 20, kde pôsobil ako veliteľ kolóny automobilových pohonných hmôt RD, styčný orgán s nemeckými vojenskými úradmi, posádkový veliteľ a veliteľ 1. práporu. Zúčastnil sa bojov pri Kujbiševe a pri  Generálskoje. Od 1. 10. 1942 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa vojskových jednotiek pešieho pluku 3 vo Zvolene. 12. 11. 1942 bol pridelený ako veliteľ výcvikovej skupiny pešieho pluku 6 v Trebišove. 1. 7. 1943 povýšený do hodnosti podplukovníka pechoty. 3. 7. 1943 odišiel do poľa ako veliteľ 2. práporu Rýchlej divízie. Z poľa sa vrátil 5. 3. 1944 k pešiemu pluku 3 do Kremnice. Dňom 21. 8. 1944 bol preložený do zálohy. Vo vojenských osobných záznamoch uložených v špecializovaných slovenských a českých archívoch sa ďalšie údaje o menovanom nenachádzajú. 

Po preložení do zálohy bol podľa prezentovaných údajov ako občan Slovenskej republiky nemeckej národnosti prevelený k Waffen-SS, kde mal najskôr zastávať fukciu veliteľa práporu, neskôr veliteľa pluku. Jeho osudy po skončení druhej svetovej vojny nie sú známe.

Text: Ing. Peter KRAJČÍROVIČ, VHÚ – VHA 
Foto: VHÚ-VHA Bratislava  
Publikované: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 53. ISBN 978-80-89523-20-7.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky