Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 - 1387. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, 288 s., pram. a lit., fotogr., mp. príl., ISBN 978-80-89523-13-9 

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-14-6 

Druhý zväzok pramennej edície prináša okrem dokumentov dôležitých z hľadiska vojenského aj pramene relevantné z aspektu vojensko-politického, štátnopolitického a geopolitického, ktoré vznikli v období takmer štyroch desaťročí – v čase arpádovského a anjouovského Uhorska. Sú to predovšetkým dôležité legislatívno-právne normatívy a reglementy, kráľovské donácie, privilégiá, výsady a takmer všetky uhorské a sčasti aj zahraničné naračné pramene. Chronologicky radený súbor dokumentov v dvoch kapitolách uvádzajú prehľady historického vývoja predmetného obdobia. Analogicky prvému zväzku každý dokument uvádza perex približujúci okolnosti vzniku, obsahové súvislosti a význam prameňa, ktorý je vybavený vysvetľujúcim poznámkovým aparátom a v závere ho dopĺňajú edície, preklady a literatúra. Druhý zväzok taktiež obsahuje chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad vládcov a pápežov, uhorských palatínov a ostrihomských arcibiskupov, genealogické tabuľky arpádovskej a anjouovskej dynastie, farebné mapy, náčrtky bojových udalostí a zaujímavé iluminácie z Obrázkovej kroniky. 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky