Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Práporčík Dušan Jaroslav KARDOSS

Aktualizované:
Dušan Jaroslav Kardoss
Dušan Jaroslav Kardoss
Narodil sa 8. augusta 1897 v Dolnom Kubíne v rodine vlastivedného pracovníka Alexandra a etnografky Drahotíny, rodenej Križkovej. Mal štyroch súrodencov. Základnú školu navštevoval v Dolnom Kubíne, následne študoval na reálke v Kroměříži. Po maturite sa v roku 1914 zapísal na České vysoké učení technické v Prahe. Patril k vyznávačom česko-slovenskej spolupráce a slovanskej vzájomnosti.

Po vypuknutí 1. svetovej vojny ho pre slovanofilské názory spolu s matkou vyšetrovala rakúska polícia. Pre protištátnu činnosť bol 19. novembra 1914 v Prahe zatknutý a v marci 1915 odsúdený na ročné väzenie. Najskôr ho väznili vo Viedni, na jar 1915 v Brne. Dňa 28. novembra 1915 bol odvedený do 25. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády v Lučenci. V hodnosti slobodníka bol v máji 1916 so svojím kmeňovým plukom odvelený na východný front, kde 28. júla prebehol na ruskú stranu. Ako jeden z prvých Slovákov vstúpil 4. augusta 1916 v Kyjeve do rodiaceho sa čs. legionárskeho vojska v Rusku. V hodnosti strelec bol zaradený do stavu záložnej roty 1. čs. streleckého pluku Majstra Jána Husa operujúceho v zostave 101. pešej divízie 8. ruskej armády. Od 28. augusta 1916 pôsobil ako príslušník 2. roty 1. čs. streleckého pluku. Dobrovoľne sa hlásil do prieskumných akcií. Padol v boji s nepriateľom pri nočnej prieskumnej hliadke 8. novembra 1916 na rieke Stochod pri obci Vitoniž vo vtedajšej Volynskej gubernii na Ukrajine. Pochovali ho v dedinke Trysten neďaleko ukrajinského mesta Luck.

Posmrtne bol Dušan Jaroslav Kardoss za osobnú statočnosť 15. februára 1917 vyznamenaný ruským Rádom svätého Juraja 4. triedy (Орден Святого Георгия IV степень) a neskôr povýšený do hodnosti práporčík in memoriam. Bývalý príslušník čs. légií v Rusku a minister národnej obrany vojnovej Slovenskej republiky Ferdinand Čatloš redigoval o ňom autobiografiu Dušan Jaroslav Kardoss – na pamiatku 10. výročia jeho hrdinskej smrti, ktorá vyšla nákladom Nezávislej jednoty čs. legionárov v Prahe v roku 1927. V tom istom roku bola Kardossovi na rodnom dome v Dolnom Kubíne odhalená aj pamätná tabuľa. Jeho priateľ z detstva, novinár a redaktor Miloš Kolesár, uverejnil 22. novembra 1936 v periodiku Slovenský východ článok Hrdina. Dušan Jaroslav Kardoss.

Text: pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., VHÚ Bratislava
Foto: VÚA-VHA Praha, zbierka autora
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č.12/2010

Popiska k fotografii:
Generál Rudolf Medek, riaditeľ Pamätníka odboja (predchodca VHÚ), reční pri odhalení pamätnej tabule padlému čs. legionárovi Dušanovi Jaroslavovi Kardossovi na jeho rodnom dome. Dolný Kubín, 28. október 1927

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky