Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Studená vojna

Aktualizované:
Studená vojna
Studená vojna
ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1946 – 1954.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008, 223 s., fotogr., reg., res., pram. a lit., ISBN 80-8085-186-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-970434- 6-9
Autor približuje a analyzuje vznik a počiatočnú etapu studenej vojny ako interakciu dôležitých politických, ideologických, vojenských, hospodárskych a geopolitických faktorov. Udalosti rokov 1946 – 1954 mapuje na troch vzájomne prepojených úrovniach – na úrovni svetovej bipolarity, čs. povojnového vývoja a vplyvov na Slovensko; na jeho politickú, hospodársku a ideologickú oblasť. Rozoberá konkrétne aspekty militarizácie studenej vojny, nebezpečenstvá vojnovej konfrontácie v období berlínskej krízy v rokoch 1948-49 a v období kórejskej vojny v rokoch 1950-53. Opisuje mocensko-politický zápas v ČSR a povojnové zmeny mocenských elít na Slovensku, dôsledky februárového prevratu, radikalizáciu komunistickej politiky a konkrétne formy sovietskej blokovej politiky. Autor sleduje zmeny spôsobené studenou vojnou v dislokácii čs. armády, v jej zbrojnom programe, v štruktúre dôstojníckeho zboru, konkretizuje proces sovietizácie čs. armády. V konfrontácii s predchádzajúcim tempom vývoja informuje o zmenách v ekonomickej štruktúre a ekonomických vzťahoch na Slovensku realizovaných politicko-mocenskými a administratívnymi opatreniami, dokumentuje zmeny v sociálnej štruktúre a spoločenskom vývoji. Práca vychádza z českých a slovenských archívnych zdrojov a rozsiahleho prieskumu literatúry domácej a zahraničnej proveniencie. Je sumarizáciou súčasného poznania slovenského povojnového vývoja v kontexte aspektov studenej vojny. Obsahuje tiež fotografie, prehľadné tabuľky a menný register.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky