Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Podplukovník generálneho štábu Koloman BREZÁNY

Aktualizované:
Podplukovník generálneho štábu Koloman BREZÁNY
Podplukovník generálneho štábu Koloman BREZÁNY
Narodil sa 25. 6. 1905 v Žiline. Po ukončení reálneho gymnázia s maturitou v Žiline študoval v rokoch 1922 – 1924 vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, po jej absolvovaní ho odvelili do aplikačnej školy delostrelectva. Nadporučíkom sa stal 1. 4. 1939, a zastával nižšie veliteľské funkcie v delostreleckých plukoch 105 a 126.

4. 11. 1935 sa stal frekventantom Vysokej školy válečnej v Prahe. Po jej ukončení bol pridelený veliteľstvu 2. pešej divízie čs. brannej moci v Plzni. Tam až do rozbitia republiky, v marci 1939, zastával funkciu prednostu 1. a 4. oddelenia, na konci v hodnosti štábneho kapitána generálneho štábu (gšt).

Po vzniku Slovenského štátu pokračoval v činnej vojenskej službe. 1. 5. 1939 sa stal prednostom 3. oddelenia Hlavného vojenského veliteľstva (HVV), od 17. 5. 1939 v hodnosti majora gšt. Počas poľného ťaženia bol prednostom 3. oddelenia štábu HVV. 20. 10. 1939 ho ustanovili za zástupcu generálneho sekretára obrany štátu, 1. 7. 1940 povýšili do hodnosti podplukovníka gšt., a 1. 10. 1940 sa stal prednostom Technickej zbrojnej služby Ministerstva národnej obrany SR (MNO SR). Od 15. 1. 1941 bol premiestený k 2. divízii, ktorej veliteľom bol plukovník gšt. Rudolf Pilfousek, a stal sa I. dôstojníkom generálneho štábu. Po začiatku útoku na ZSSR ho ustanovili za náčelníka štábu (NŠ) Rýchlej skupiny a 8. 7. 1941 za veliteľa etapného veliteľstva „Koloman“. Po návrate z poľa sa 26. 8. 1941 stal prednostom historického oddelenia MNO SR, 1. 1. 1942 zástupcom zázemného veliteľa, 7. 2. 1942 zázemným veliteľom pre potreby armády v poli. 15. 3. 1942 bol premiestený k MNO SR, 1. 8. 1942 ustanovený za veliteľa oddielu delostreleckého pluku 11 v Žiline. 15. 12. 1942 znovu ho odoslali do poľa ako NŠ Rýchlej divízie. Po mesiaci sa 23. 1. 1943 vrátil na MNO SR, pridelený na MNO-VS, o tri mesiace ho znovu odvelili do Žiliny, kde sa stal oblastným veliteľom Brannej výchovy. 30. 11. 1943 ho nakrátko pridelili do leteckej továrne v Trenčianskych Biskupiciach a 23. 12. 1943 preložili do výslužby, o mesiac, 29. 1. 1944, mu dátum preloženia do výslužby zmenili na čas neskorší. 15. 6. 1944 sa stal posádkovým veliteľom Bratislavy. V čase rozhodujúcich udalostí, 29. 8. 1944, sa nezdržiaval v Bratislave, zastupoval ho plk. A. Králik.

Od začiatku SNP bol pobočníkom mjr. J. Dobrovodského, bol styčným dôstojníkom medzi 2. čs. part. brigádou M. R. Štefánika a veliteľstvom 1. čs. armády, neskôr veliteľ partizánskej roty. Po tom, čo sa zranil, ho 7. 10. 1944 prepravili na sovietske územie do Ľvova.
Vláda SR mu v neprítomnosti nariadením zo dňa 22. 11. 1944 dňom 20. 10. 1944 odňala hodnosť. Na konci vojny bol 5. 5. 1945 ako pplk. gšt. prezentovaný odvodovou komisiou 1. čs. arm. zboru v Turčianskom Svätom Martine, kde bol od 25. 5. do 31. 8. 1945 veliteľom posádky. 1. 9. až 14. 10. 1945 bol veliteľ delostrelectva 2. divízie a zástupca veliteľa 2. divízie v Banskej Bystrici. Od 15. 10. 1945 rovnakú funkciu zastával v 4. divízii v Žiline a od 18. 1. 1946 do 8. 1. 1947 bol aj veliteľom posádky. Na plk. gšt. bol povýšený 10. 4. 1947.
V r. 1948 – 1949 bol frekventantom III. kurzu pre vyšších veliteľov Vysokého vojenského učilišťa – Najvyššej vojenskej akadémie. Dňom 31. 10. 1950 bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania, potom pracoval ako robotník. Zomrel 30. 6. 1991.

V r. 1991 bol rehabilitovaný v hodnosti plk. in memoriam.

Text: PhDr. František CÉFALVAY, CSc., VHÚ Bratislava (redakčne upravené)
Foto: VHÚ-VHA Bratislava
Publikované CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 28-29. ISBN 978-80-89523-20-7.
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky