Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Bojová zástava Intendančného učilišťa

Aktualizované:
Bojová zástava Intendančného učilišťa
Bojová zástava Intendančného učilišťa
Školy zabezpečujúce výchovu príslušníkov tylu, ktoré nadviazali na tradície škôl čs. zahraničného vojska v ZSSR v Jefremove a Sadagure, si zachovali svoje dôležité postavenie aj pri povojnovom budovaní armády a vojenského školstva. Už dňom 1. októbra 1945 sa začala činnosť Výcvikového strediska hospodárskej služby v Hostinnom, neskôr premenovaného na Hospodárske učilište. Okrem pôvodného základného výcviku mužstva hospodárskej služby, školy pre dôstojníkov v zálohe a školení mladších tylových špecialistov, učilište zabezpečovalo už aj školenie dôstojníkov hospodárskej služby z povolania. S účinnosťou od 30. októbra 1947 bolo učilište preložené do Rokytnice v Orlických horách. V súvislosti s reorganizáciou nižšieho vojenského školstva uskutočneného v priebehu roka 1950 sa presťahovalo do Žiliny a od októbra 1950 bolo premenované na Intendančné učilište (IU). Základom sa stala dvojročná príprava žiakov IU spolu s jednoročným školením poddôstojníkov z povolania a vojakov druhého ročníka základnej vojenskej služby. Pri škole boli zriadené aj Robotnícka intendančná škola a Robotnícka škola hospodárska, okrem toho tu prebiehali doškoľovacie kurzy dôstojníkov, školenie dôstojníkov v zálohe. Fungovali tu aj školy pre dôstojníkov tylových odborností v zálohe, kurzy poddôstojníkov intendančnej služby a kuchárske kurzy. 

IU pôsobilo v Žiline až do následnej reorganizácie v roku 1958, keď bolo IU ku dňu 31. augustu 1958 zrušené. Jeho úlohu prevzalo novozriadené Intendančné školné a výcvikové stredisko v Žiline, ktoré bolo v roku 1960 opäť premenované na Školské a výcvikové stredisko tyla (ŠVST). K ďalšej organizačnej zmene došlo v rámci reorganizácie vysokého vojenského školstva, kedy bolo k 31. augustu 1973 ŠVST zrušené a na jeho základoch vznikla v podriadenosti náčelníka hlavného tylu – zástupcu ministra národnej obrany ku dňu 1. septembru 1973 Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia Jana Švermu v Žiline (VVŠTTZ JŠ). V štvorročných študijných odboroch pripravovala tylový personál pre výkon základných a stredných funkcií služieb tylu a finančnej služby. 

Ďalšia obsahová a štrukturálna prestavba vojenskej školskej sústavy bola vykonaná v roku 1979, ktorou pri VVŠTTZ JŠ vzniklo aj Vojenské učilište (VU). Ďalším rozkazom prezidenta republiky o zmenách vo vojenskom školstve a o ďalšom zefektívnení prípravy vojenských kádrov zo dňa 14. júna 1982 bola s účinnosťou od 31. augusta 1983 VVŠTTZ JŠ zrušená a jej úlohu prevzalo práve VU, ktorému bol pri príležitosti 39. výročia Karpatsko-duklianskej operácie prepožičaný čestný názov Vojenské učilište Hrdinu ČSSR Jána Švermu. Pod týmto názvom pracovalo učilište až do 28. augusta 1991, kedy bolo znova premenované na Vojenskú strednú školu tylu. Škola vykonávala svoju činnosť do roku 1995, kedy bola ku dňu 30. septembru 1995 definitívne zrušená.

Bojová zástava IU bola prepožičaná na základe rozkazu prezidenta republiky a ministra národnej obrany č. 069/1952 zo dňa 5. októbra 1952. Samotná slávnosť prepožičiavania bojovej zástavy prezidentom Klementom Gottwaldom IU, ako aj ďalším vyše 40 bojovým útvarom a učilištiam, sa konala v nedeľu 5. októbra 1952 v Prahe počas osláv Dňa čs. armády. Bojovú zástavu prevzala stráž na čele s veliteľom škpt. Václavom Košťálom od výrobcu, Vojenského historického ústavu Praha, 2. októbra 1952. Útvaru bola bojová zástava slávnostne odovzdaná v Žiline 5. októbra 1952 z rúk náčelníka hlavného tylu MNO brig. gen. Evžena Chladu v zastúpení ministra národnej obrany. Za mimoriadne úspechy pri výstavbe ČSĽA a zabezpečovaní jej vysokej bojaschopnosti a obranyschopnosti na základe rozkazu prezidenta č. 5 zo dňa 27. apríla 1966 bol ŠVST prepožičaný Rad červenej hviezdy. K dekorovaniu bojovej zástavy došlo 20. mája 1966. Po zrušení učilišťa používali bojovú zástavu IU so všetkými udelenými vyznamenaniami aj všetky nástupnícke školy ako „pokračovatelia bojových tradícií vojenských učilíšť“. Bojová zástava IU bola naposledy použitá 27. januára 1990 pri príležitosti vyradenia absolventov VU Hrdinu ČSSR Jána Švermu.

Bojová zástava Intendančného učilišťa bola do Vojenského múzea Trenčín, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, odovzdaná Vojenskou strednou školou tylu v Žiline 6. júna 1995. Do zbierkového fondu bola zaradená formou bezodplatného prevodu v roku 1996. Súčasťou odovzdávajúceho protokolu bol aj Kmeňový list zástavy č. MNO 69, Rad Červenej hviezdy so stuhou a Vojenská kronika Vojenského učilišťa Hrdinu ČSSR Jana Švermu v Žiline, vedená od 1. septembra 1979.

Použité zdroje:

VHÚ – VHM Piešťany, Zbierka XVI – Bojové zástavy, štandardy, vlajky, BZ 4 Bojová zástava Intendančného učilišťa, Kmeňový list č. MNO 69.
VHÚ – VHM Piešťany, Zbierka XVI – Bojové zástavy, štandardy, vlajky, BZ 4 Bojová zástava Intendančného učilišťa, Vojenská kronika Vojenského učilišťa Hrdinu ZSSR Jana Švermu.
VHÚ – VHM Piešťany, Zbierka XVI – Bojové zástavy, štandardy, vlajky, BZ 4 Bojová zástava Intendančného učilišťa. 
JURKOVÁ, Viera. Bojové zástavy vojenských učilíšť v zbierkach Vojenského historického múzea. In Vojenská história, roč. 27, 2023, č. 4, s. 123-160. 
KNOP, Vladimír. 20 let týlového školství. In Týl a zásobování, roč. 16, 1966, č. 5, s. 1-3.
ONDRUŠ, Milan. Vojenská vysoká škola tylového a technického zabezpečenia Žilina. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2017, s. 5.
ŠTAIGL, Jan. Vojenské školstvo na Slovensku po roku 1945. In Zaujíma Vás?, roč. 2, 1994, č. 3, s. 9-17.

Text/Foto: PhDr. Viera Jurková, VHÚ – VHM

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky