Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Konferencia o hrdinstve a násilí v 2. svetovej vojne

Aktualizované:
Konferencia o hrdinstve a násilí v 2. svetovej vojne
Konferencia o hrdinstve a násilí v 2. svetovej vojne
V dňoch 9. a 10. novembra 2022 sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny. Podujatie spolu zorganizovali Múzeum SNP, Vojenský historický ústav v Bratislave a Slovenská historická spoločnosť.

Konferencii predchádzal pietny akt kladenia vencov k Pamätníku SNP pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Pri tejto príležitosti zaznelo aj niekoľko príhovorov pozvaných hostí. Za Ministerstvo obrany SR vystúpil generálny riaditeľ Sekcie legislatívy a práva JUDr. Daniel Bednár, PhD. Hlavné slovo však dostal jeden z posledných bojovníkov v SNP, dnes 94- ročný Vladimír Strmeň, ktorý sa zúčastnil ako hosť aj nasledujúcej konferencie.

Konferenciu otvorili príspevky zástupcov inštitúcií. Za VHÚ s úvodným príhovorom vystúpil jeho riaditeľ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. Veľký záujem prítomných vyvolala už prvá prednáška, ktorú online cez aplikáciu ZOOM predniesol britský historik Roger Griffin z Oxford Brookes Univerzity. Témou jeho vyše hodinového príspevku, ktorý obohatil rozsiahlou powerpointovou prezentáciou, bolo hrdinstvo a sakralizácia násilia v Tretej ríši. Načrtol pritom viacero otázok, ktoré boli predmetom nasledujúcich referátov. Tie boli rozdelené do viacerých tematických blokov. V prvý deň konferencie dominovali príspevky vojenských historikov. Odznelo tu viacero vystúpení, ktoré skúmali rôzne aspekty prejavov hrdinstva a obety za vlasť v boji proti fašizmu, a to priamo na fronte ako aj v „zázemí“. Dominovala im téma čs. odboja a oslobodzovania Slovenska. Paralelne a v niektorých prípadoch logicky v komparácii s tým sa v tomto bloku pertraktoval tiež fenomén násilia vo vojne. Veľká pozornosť sa venovala príčinám a prejavom násilia páchaného priamo vojakmi na fronte, resp. v jeho zázemí najmä proti bezbrannému civilnému obyvateľstvu, a to na príklade slovenskej a maďarskej armády na východnom fronte. Rovnaká pozornosť sa však venovala tiež otázke perzekúcií zo strany nacistických bezpečnostných orgánov (a to tak v Nemecku, ako aj na okupovanom území) a s tým spojeným prejavom kolaborácie (kolektívnej, ale tiež individuálnej) s nacistickou okupačnou mocou. V tomto bloku (ktorého súčasťou bola aj bohatá diskusia) vystúpili aj vedeckí pracovníci VHÚ PhDr. Igor BAKA, PhD. a Mgr. Matej Medvecký, PhD. Druhý deň konferencie bol v centre pozornosti prednášajúcich fenomén holokaustu. Násilie páchané na Židoch v rokoch druhej svetovej vojny sa tu pertraktovalo v širšom celoeurópskom kontexte, ale prihliadalo sa aj na slovenské špecifiká. Niektoré príspevky mali všeobecný charakter a skúmali rôzne, napr. psychologické aspekty násilia páchaného v rámci tzv. konečného riešenia židovskej otázky. Nechýbali však ani vystúpenia poukazujúce na osudy konkrétnych jednotlivcov či skupín vystavených násiliu páchanému nacistami a ich spojencami v rámci genocídy židovského obyvateľstva. Do popredia aj tu logicky vystupovala otázka kolaborácie na jednej a pomoci Židom na druhej strane. V diskusii sa veľká pozornosť venovala tiež príčinám nárastu prejavov antisemitizmu v súčasnosti, reakciám židovskej komunity a preživších na tento trend, ako aj možnostiam ďalšieho výskumu problematiky holokaustu v budúcnosti. Vzhľadom na tematické zameranie obsahu konferencie bol veľký priestor (v podobe samostatného bloku) venovaný tiež osudom niektorých konkrétnych páchateľov, ale aj obetí. V tomto bloku vystúpila tiež vedecká pracovníčka Vojenského historického múzea - Vojenského historického ústavu PhDr. Viera Jurková.

Jednotlivé príspevky, ako aj následné panelové diskusie sa tešili veľkému záujmu verejnosti, a to aj preto, že ich bolo možné sledovať online prostredníctvom aplikácie ZOOM. K atraktivite tohto podujatia prispel aj fakt, že všetky referáty (včítane diskusie) boli simultánne tlmočené do anglického jazyka, resp. v prípade zahraničných účastníkov do slovenského jazyka.
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky