Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Odborný seminár Výstava od A po Z

Vypublikované:
Odborný seminár Výstava od A po Z
Odborný seminár Výstava od A po Z

Dňa 29. mája 2024 sa konal v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici odborný seminár Výstava od A po Z. Cieľom podujatia, ktoré  pripravila Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku („OKOMČ“), bolo prediskutovať problematiku tvorby výstav, načrtnúť ich základné charakteristiky, poukázať na najväčšie nedostatky pri ich vytváraní,  ale aj vyzdvihnúť činnosť najlepších tvorcov výstav. V neposlednom rade poskytnúť účastníkom seminára pohľad externých subjektov participujúcich na príprave a realizácii výstav a expozícií. OKOMČ si je vedomá absencie akéhokoľvek metodického materiálu zaoberajúceho sa touto problematikou, ktorá sa stáva medzi slovenskými múzejníkmi čoraz pertraktovanejšou oblasťou ich záujmu.

Z tohto dôvodu Mgr. Františka Sarnecká, PhD. (Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni) a PhDr. Viera Jurková (VHÚ – VHM Piešťany) zamerali program seminára na túto problematiku.

Po úvodnom príhovore Mgr. Františky Sarneckej, PhD. nasledovali tri prednášky pozvaných hostí. V prvej sa predstavil doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) so svojou prednáškou Slovenské múzejné výstavníctvo – súčasnosť a trendy. Druhá prednáška niesla názov Některá úskalí a limity muzejního výstavnictví z pohledu reálné praxe, ktorej autorom bol Dr. František Šebek (Ústav historických věd, Univerzita Pardubice). V poslednej prednáške s názvom Pohľad z vonku sa predstavila Dominika Mlčúchová (Ústav technológií a inovácií). Záver odborného seminára bol venovaný diskusii, do ktorej sa aktívne zapojila viac než stovka prítomných účastníkov seminára.

Vzhľadom na to, že na odbornom seminári bolo otvorených aj mnoho ďalších otázok, organizátori podujatia sa rozhodli, že plánovaným výstupom, na ktorého vydaní bude participovať aj VHÚ, bude publikácia komplexne mapujúca túto problematiku v podmienkach slovenského múzejníctva. 

Text: Mgr. Lukáš Danko, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Ivana Kováčiková, M SNP

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky