Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Podplukovník duchovenstva Violand Pavol ANDREJKOVIČ

Aktualizované:
Podplukovník duchovenstva Violand Pavol ANDREJKOVIČ
Podplukovník duchovenstva Violand Pavol ANDREJKOVIČ
Narodil sa 1. 10. 1894 v Sečovciach, okres Trebišov. Stredoškolské vzdelanie získal na 8-ročnom gymnáziu s maturitou v Prešove, ktoré navštevoval v r. 1906 – 1914. Po jeho absolvovaní pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte v Užhorode (1914 – 1918). 22. 12. 1918 ho vysvätili za kňaza. Do nástupu vojenskej služby grécko-katolícky kaplán v Užhorode a učiteľ kreslenia v seminári. 1. 8. 1923 nastúpil na vojenskú službu v čs. armáde ako npor. duch. pri ZVV v Užhorode. Od 1. 9. 1923, po zapracovaní sa do agendy duchovného správcu, ho premiestnili k pešiemu pluku 45 v Chuste, kde zotrval do 31. 1. 1926. Od 1. 2. 1926 premiestnený k pešiemu pluku 19 v Mukačeve, kde vykonával funkciu duchovného správcu pluku. Zároveň vykonával aj funkciu duchovného správcu pešieho pluku 45. Počas služby v p. pl. 19 povýšený na kpt. duch. (28. 10. 1930) a škpt. duch. (1. 4. 1935). 15. 6. 1936 premiestnený k 6. divízii do Brna ako jej duchovný správca. Počas mobilizácie bol v hodnosti mjr. duch. (1.7.1937) prednosta duchovnej služby veliteľstva III. zborovej oblasti (23. 9. 1938 – 21. 10. 1938).

14. 3. 1939 premiestnený k 3. divízii v Prešove a ustanovený do funkcie prednostu duch. služby divízie. 1. 7. 1940 povýšený na pplk. duch. 1. 10. 1940 premiestnený k VPV v Banskej Bystrici a ustanovený za prednostu katolíckej duchovnej správy. Od roku 1941 zmena priezviska z Andor na Andrejkovič. Od 27. 6. 1941 – 22. 9. 1941 v poli, prednosta katolíckej duchovnej správy veliteľstva armády. Po návrate z poľa vykonával pôvodnú funkciu. Od 1. 4. 1942 pridelený k VS – duchovenstvo. MNO SR. Od 21. 12. 1943 – 28. 8. 1944 prednosta katolíckej duchovnej správy VPV v Banskej Bystrici. Od začiatku Slovenského národného povstania príslušník 1. čs. armády – správca duchovnej správy katolíckej pri 1. čs. armáde. Od 2. 10. 1944 – 25. 10.1 944 zaistený v internačnom tábore v Ľubietovej. Osudy po návrate z hôr hodnoverne nepodložené. 4. 4. 1945 sa prihlásil do čs. arm. u prijímacej komisie v Košiciach. 11. 7. 1945 prijatý do čs. armády s návrhom na preloženie do výslužby. 1. 1. 1947 povolaný do činnej služby a ustanovený za duchovného správcu rím. kat. a gr. kat. vyznania veliteľstva 2. divízie v Banskej Bystrici. 1. 5. 1948 daný na dovolenku s čakaním. 1. 11. 1948 preložený do výslužby.

V civile najskôr mimo pastorácie, neskôr správca farnosti Tŕnie. Potom na odpočinku v Banskej Bystrici. Zomrel 11. 6. 1974 v Banskej Bystrici.

Text: pplk. v. v. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., VHÚ – OVHV Bratislava (redakčne upravené)
Foto: VHÚ-VHA Bratislava
Publikované CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 12. ISBN 978-80-89523-20-7.
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky