Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 243 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-56-6.

Prezentovaný zväzok, podobne ako predchádzajúce zväzky pramennej edície VHÚ, predstavuje zaujímavý výber súvekých dokumentov, týkajúcich sa nielen vojenských aspektov slovenských, resp. uhorských dejín, ale aj súvisiacich aspektov vojensko-politických, geopolitických, štátnopolitických, spoločensko-ekonomických a pod. Súbor 55 primárnych dokumentov (v preklade do slovenského jazyka alebo v súdobej slovenčine) obsahuje rôzne listy a korešpondenciu, vojenské normatívy, reglementy, prísahy, zákonné články, inštrukcie, súpisy a výkazy. Okrem oficiálneho vojenského diania pramene približujú aj vojenskú každodennosť, ducha doby, zvyky a mravy, dobový spôsob vyjadrovania i vzdelanostnú a kultúrnu úroveň jednotlivých skupín a vrstiev spoločnosti v danom období a prostredí. Konkrétnym dokumentom predchádza rozsiahly prehľad historického vývoja takmer celého 18. storočia. Každý dokument je vybavený prehľadným perexom, poznámkovým aparátom a údajmi o uložení, edíciách, prípadne predmetnej literatúre. Prácu s prameňmi má uľahčovať chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad panovníkov, uhorských hodnostárov, ako i prehľad hodnostného označenia v habsburskej armáde obdobia dynastických vojen.