Rad Bieleho dvojkríža

Rad Bieleho dvojkríža
16.11.2022
S rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky zanikli aj jej vyznamenania. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (ďalej SR) v roku 1993 stála pred legislatívou mladého štátu úloha zriadiť novú ucelenú sústavu štátnych vyznamenaní. Národná rada Slovenskej republiky tak prijala zákon č. 37/1994 o štátnych vyznamenaniach, ktorý s účinnosťou od 1. marca 1994 zrušil dovtedajšie vyznamenania ČSFR a zriadil tri nové rady a dva kríže. Vzhľadom na dôležitosť ocenenia ako občianskych tak i vojenských zásluh sa dva rady - najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža a Rad Ľudovíta Štúra - rozdelili na dve rozdielne skupiny s mierne modifikovanými insígniami.
 
Rad Bieleho dvojkríža teda patrí medzi najvyššie slovenské štátne vyznamenania a bol zriadený v roku 1994. Zapožičiava sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku. Má dva druhy (skupiny) – občiansky a vojenský, pričom každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava. Pri odovzdávaní vyznamenania dostane vyznamenaný aj listinu o zapožičaní vyznamenania. Návrhy na zapožičanie vyznamenania môže prezidentovi SR predložiť Národná rada SR alebo vláda SR, pričom správu vecí vyznamenaní vykonáva Kancelária prezidenta SR.
 
Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy tvorí radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka. Rad II. triedy oboch druhov tvorí radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka. Rad III. triedy oboch druhov je tvorený radovým krížom s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka.
 
Radový kríž III. triedy má priemer 60 mm, je razený zo striebra a je pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke. Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi. Závesom sa kríž upína na hodvábnu náhrdelníkovú stuhu, modro-červeno-modrú s pomerom farieb 3/8 : 2/8 : 3/8. Stuha je 50 cm dlhá a 38 mm široká. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8 : 2/8 : 3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra bronzového olivového venca s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.
 
Generálmajor Mikuláš Grofčík bol vyznamenaný Radom bieleho dvojkríža III. triedy slovenským prezidentom SR Ivanom Gašparovičom dňa 8. mája 2005 za mimoriadne zásluhy v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny a zásluhy o Slovenskú republiku. Toto vyznamenanie s matričným číslom 1V3005 spolu s dekrétom sa stalo súčasťou zbierkového fondu VHM Piešťany v roku 2022.
 
Text: PhDr. Viera Jurková, Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany
 
Zdroj: Zákon NR SR č. 37/1994 o štátnych vyznamenaniach zo dňa 2. februára 1994. Dostupné na: 37/1994 Z.z. - Zákon Národnej rady Slovenskej repu... - SLOV-LEX
VHÚ – VHM Piešťany, Výskumná správa č. VHÚ-VHM-9-2/2022 zo dňa 18. marca 2022
VHÚ – VHM Piešťany, Zbierka XV - Rady, vyznamenania, medaily, RVM 1818 Rad bieleho dvojkríža III. triedy vojenský, katalogizačná karta
PURDEK, Imrich a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Bratislava: Magnet Press, 2006, 182 s. ISBN 80-89169-09-0.
ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918 – 2009. Bratislava: Magnet Press, 2009, 222 s. ISBN 978 – 80 – 89169-17-7