Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Revitalizácia drevín v areáli Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku

Vypublikované:
Hlavné foto
Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej „Mo Svidník VHM“), okrem mnohých ďalších činností, aj odbornú starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku Duklianske bojisko. Jednou z jeho hlavných a dominantných súčastí je Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku. Areál tejto národnej kultúrnej pamiatky bol verejnosti slávnostne sprístupnený v októbri 1954, v rámci osláv 10. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. 

Od roku 2017, vzhľadom na význam tohto pamätného miesta bezprostredne spätého s historickými udalosťami viažucimi sa k oslobodzovacím bojom Slovenska, postupne realizujeme jeho komplexnú obnovu a revitalizáciu. V novembri 2022 bol vypracovaný a príslušnými štátnymi orgánmi následne schválený dokument Dendrologický prieskum – Areál pamätníka s cintorínom vo Svidníku. Ako súčasť prípravnej dokumentácie súvisiacej s obnovou areálu Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku ho z hľadiska inventarizácie drevín a návrhov opatrení pre jednotlivé dreviny vypracovala autorizovaná krajinná architektka a certifikovaná arboristka Ing. Denisa Halajová, PhD. Prieskum bol spracovaný tak, aby bola k dispozícii nielen komplexná a podrobná informácia o každej existujúcej drevine na riešenom území spolu s následnou informáciou o spôsobe možnej starostlivosti o ňu, ale aj informácia o označení jednotlivých drevín v teréne identifikačným číslom pomocou arboštítka. 

Vo februári 2023 sme pristúpili po získaní všetkých súhlasných stanovísk k výrubu prevažne prestarnutých, vyschnutých, rôznym spôsobom poškodených, škodcami už napadnutých, nebezpečne naklonených i náletových drevín a krovín v priestore ochranného pásma vyššie uvedenej národnej kultúrnej pamiatky. 

Pri niektorých vyrúbaných stromoch bolo dokonca konštatované, že v prípade ich pádu existovalo reálne riziko ohrozenia zdravia a života návštevníkov areálu, a taktiež aj majetku štátu v správe VHÚ. Z hore uvedených dôvodov bolo odstránených 151 stromov a 1 700 m2 krovín. V nasledujúcich mesiacoch kalendárneho roku 2023 budú odstránené aj pne a koreňové systémy vyrúbaných stromov a krovín, a taktiež bude zatrávnená celá vyrúbaná plocha areálu. Nasledovať bude realizácia náhradnej výsadby, a to v súlade s plánovanou opravou kolonády vedúcej k pamätníku a obnovou jej osvetlenia, opravou parkoviska i chodníkov v celom areáli a presunom vystavovanej ťažkej obrnenej techniky bližšie k budove múzea, kde sa taktiež plánujú zriadiť nové oddychové zóny. Všetky vyššie uvedené práce budú realizované tak, aby bola tomuto miestu čo najviac prinavrátená podoba, akú malo v čase svojho sprístupnenia pre verejnosť a v úzkej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ako aj ďalšími vecne príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy. 
               
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, https://www.svidnik.sk/vyrub-a-revitalizacia-oznam/mid/463769/.html#m_463769

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky