Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Revitalizácia pamätných miest tokajíckej tragédie úspešne napreduje

Vypublikované:
VHÚ - revitalizácia pamätných miest Tokajíckej tragedie.
VHÚ - revitalizácia pamätných miest Tokajíckej tragedie.
Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej „Mo Svidník VHM“) v úzkej spolupráci s obcou Tokajík (okres Stropkov) aj odbornú starostlivosť o Pamätník tokajíckej tragédie s cintorínom a Pamätné miesto tokajíckej tragédie s pomníkom. Obe tieto národné kultúrne pamiatky boli slávnostne odhalené v roku 1959, pri príležitosti 15. výročia tokajíckej tragédie. Pripomínajú nám tragické udalosti, ktoré sa tu odohrali v nedeľu 19. novembra 1944, keď nemecká jednotka popravila za pomoc a podporu partizánom 32 mužov (dvom mužom sa podarilo masaker prežiť). Ženy s deťmi a staršími občanmi boli potom z obce vyhnaní a nasledujúci deň, 20. novembra 1944, bola obec úplne vypálená.

VHÚ, uvedomujúc si význam tejto tragickej historickej udalosti spätej so začiatkom oslobodzovacích bojov Slovenska, začal ako správca týchto objektov v spolupráci s obcou Tokajík už v roku 2020 množstvo stavebných a rekonštrukčných prác s cieľom vykonať komplexnú revitalizáciu týchto pamätných miest. V tejto súvislosti je potrebné na prvom mieste spomenúť, že po uplynutí viac ako šiestich dekád bola v areáli pamätníka s cintorínom realizovaná kompletná obnova jeho osvetlenia. V rámci nej boli odstránené stĺpy s nefunkčnými a poškodenými svietidlami, ktoré boli nahradené novými, modernými a štýlovými nízkoenergetickými LED reflektormi napojenými na senzory súmrakového spínača. Okrem toho tu bol úplne zrekonštruovaný mlatový chodník vedúci od centrálneho schodiska pri vstupe do areálu až k súsošiu od akademického sochára Františka Gibalu s názvom „Návrat do vyvraždenej obce“, ktoré taktiež prešlo odborným ošetrením, očistením a zakonzervovaním pomocou špeciálnych chemických prípravkov. Okolo súsošia bola opravená aj dlažba. Komplexnej rekonštrukcie sa dočkal tiež celý obvodový betónový múr areálu pamätníka spolu s doplnením chýbajúcich častí jeho štylizovaného oplotenia. Obnovou prešli aj jednotlivé hrobové miesta, pričom v rámci celého areálu sa postupne podarilo odstrániť prestarnuté a čiastočne poškodené dreviny, ktoré boli súčasťou pôvodnej sadovníckej úpravy. Napokon sa revitalizácia dotkla aj vstupu do areálu pamätníka, kde bolo opravené centrálne schodisko, očistené a opravené boli jednotlivé kamenné bloky čelného oporného múru, pričom v rámci schodiska bola osadená aj replika pôvodnej vstupnej brány. VHÚ sa v roku 2023 rozhodol pristúpiť k výmene pôvodného umeleckým spôsobom spracovaného dreveného kríža tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť cintorína. Neúprosný „zub času“ sa na tomto diele podpísal spôsobom, že jeho obnova by bola z hľadiska vynaloženia finančných prostriedkov nerentabilná. Preto bola v ateliéri akademického sochára Petra Mészároša zhotovená hodnoverná umelecká replika tohto kríža, ktorá bude na pamätníku aj čoskoro osadená. Obdobnej revitalizácie sa dočkal aj areál pamätného miesta tokajíckej tragédie. Na tomto pietnom mieste bola postupne vykonaná kompletná obnova štylizovaného obvodového múru spolu s úplnou zmenou dispozície vstupu do areálu, vrátane osadenia repliky pôvodnej vstupnej bráničky. V nadväznosti na tieto práce bol tiež úplne zrekonštruovaný mlatový chodník vedúci až k samotnému pomníku v podobe kamenného obelisku, ktorý podobne ako súsošie prešiel odborným ošetrením a zakonzervovaním. V tesnej blízkosti pomníka boli inštalované lavičky a nová informačná tabuľa, ktorá moderným digitálnym spôsobom predstavuje historické fotografie podobizní jednotlivých obetí tragédie. Napokon v novembri 2023 boli v priestore za pomníkom, teda takmer priamo na mieste popravy, inštalované kovové siluety 32 popravených a dvoch preživších mužov. Na ich výrobu bola použitá špeciálna oceľ Corten, ktorá pri použití príslušných chemických prostriedkov pomerne rýchlo vytvára na svojom povrchu efekt silnej hrdze, avšak voči skutočnej korózii je tento materiál mimoriadne odolný, čo zabezpečuje jeho dlhodobú trvácnosť. 

Všetky vyššie uvedené práce súvisiace s komplexnou revitalizáciou pamätných miest viažucich sa k tokajíckej tragédii, a tým súčasne zatraktívňujúce priestor pre širokú verejnosť, boli realizované po odborných konzultáciách so zamestnancami prešovského Krajského pamiatkového úradu, a po následnom schválení jednotlivých plánovaných úprav vecne príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy.

Text / foto: VHÚ

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky