Technická pomoc Ozbrojených síl SR vo VHM Piešťany

Technická pomoc Ozbrojených síl SR vo VHM Piešťany
08.07.2022
V prvom polroku 2022 sa podarilo opätovne úspešne realizovať odborné úlohy vykonávané v rámci projektu dlhodobej spolupráce medzi Ozbrojenými silami SR a Vojenským historickým múzeum v Piešťanoch (VHM).

Profesionáli z Ozbrojených síl SR s príchodom priaznivého počasia nadviazali na úspešnú spoluprácu z uplynulých rokov a opäť prezentovali svoje skúsenosti a poznatky pri technickej pomoci zameranej na odbornú ochranu zbierkových predmetov tvoriacich zbierkový fond nášho vojenského múzea.

Úvodným bodom tohto projektu je už každoročne komplexná príprava jednej z dvojice stálych expozícií piešťanského VHM. Po zimnej prestávke bolo potrebné vyčistiť vnútorné priestory a vykonať základné ošetrenie vystavovaných zbierkových predmetov. V posledných rokoch tieto činnosti plnili príslušníci 11. brigády Vzdušných síl z Nitry. Po dvoch dňoch intenzívnej a náročnej práce bola stála expozícia Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992 pripravená na letnú múzejnú sezónu.

Prvým vojenským útvarom, ktorého príslušníci plnili úlohy v oblasti technickej pomoci piešťanskému VHM, bol 13. mechanizovaný prápor z Levíc. Jeho príslušníci v spolupráci s odbornými zamestnancami VHM a príslušníkmi 405. opravárenského práporu Martin najskôr realizovali presun veľkorozmerného zbierkového predmetu – mostného tanku MT-55. Následne, pod odborným dozorom zamestnancov VHM, pokračovali s obnovou povrchového náteru a kompletizáciou uvedeného zbierkového predmetu. Po úspešnom a profesionálnom ukončení prác, boli vystriedaní príslušníkmi 54. raketometného oddielu z Rožňavy, ktorí svoje úsilie zamerali na komplexnú obnovu povrchového náteru ďalšieho zbierkového predmetu - odpaľovacieho zariadenia z operačno-taktického systému 9K714 Oka. Všetky potrebné práce boli zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni. V poslednom júnovom týždni bol úspešne obnovený povrchový náter na zbierkovom predmete – zákopovom pluhu ZP 60/90. Odbornej starostlivosti sa mu dostalo zo strany príslušníkov roty podpory velenia 1. mechanizovanej brigády Topoľčany.

Rok 2022 je v oblasti technickej pomoci VHM obzvlášť náročný. Z dôvodu prípravy priestorov pre výstavbu novej výstavnej haly je potrebné uvoľniť priestor depozitára v areáli expozície VHM na letisku v Piešťanoch. Táto technicky náročná úloha je vykonávaná špecialistami zo 405. opravárenského práporu Martin v spolupráci s odbornými zamestnancami VHM. V priebehu mesiacov máj – jún sa podarilo presunúť celkovo 25 pásových vozidiel, 9 kolesových vozidiel, 15 prívesov, 3 lietadlá, 2 železničné vagóny a množstvo menších zbierkových predmetov. Vozidlá a ich príslušenstvo boli presúvané do pripravených depozitárov v kasárňach SNP Piešťany. Všetky potrebné práce boli zvládnuté na zodpovedajúcej odbornej úrovni, častokrát v náročných technických a klimatických podmienkach.

Za odvedenú prácu patrí všetkých zainteresovaným príslušníkom Ozbrojených síl SR naša srdečná vďaka, právom môžu byť na seba hrdí, keďže svojim úsilím a prácou významne prispeli k ochrane zbierkového fondu VHM Piešťany.

Text: VHÚ-VHM
Foto: VHÚ-VHM