Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2005

Aktualizované:
BYSTRICKÝ, Peter: Mocenský zápas o neskoroantické Sirmium
BYSTRICKÝ, Peter: Power Strive for Late Antique Sirmium. Vojenská história, 9, 2, 2005, pp. 3 —21.

LYSÝ, Miroslav: Nemecké výboje proti Uhorsku v 11. storočí .
LYSÝ, Miroslav: German Raids against Old Hungary in 11th Century. Vojenská história. 9, 2, 2005, pp. 22— 44.

KOWALSKÁ, Eva: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náčrt problematiky)
KOWALSKÁ, Eva: Armed Power in Process of Recatholicization (An Outline of the Topic). Vojenská história, 9, 2, 2005, pp. 45 — 54.

HETÉNYI, Martin: Ilegálne prechody štátnej hranice v nitrianskom úseku v rokoch 1938 – 1945
HETÉNYI, Martin: Illegal Crossings of Slovak-Hungarian State Borders in Nitra Stretch by Soldiers in 1938 – 1945. Vojenská história, 9, 2, 2005, pp. 55 — 71.

LACKO, Martin: Pôsobenie a osud partizánskeho oddielu Bohdan Chmeľnický
LACKO, Martin: Activities and the Fate of the Partisan Squad Bohdan Chmeľnický. Vojenská história, 9, 2, 2005, pp. 72 — 91.

KUNEC, Patrik: Sporný pobyt Mórica Beňovského v Spojených štátoch amerických v rokoch 1779 – 1780
KUNEC, Patrik: The Disputed Stay of Móric Beňovský in the United States of America in 1779 – 1780. Vojenská história, 9, 2, 2005, pp. 92 — 101 .

CHORVÁT, Peter: Poľská armáda na prahu druhej svetovej vojny a jej obranné zoskupenia na hraniciach so Slovenskom
CHORVÁT, Peter: The Polish Army on the Threshold of the World War II and Its Defensive Groupings on Borders with Slovakia. Vojenská história. 9,2, 2005, pp. 102 — 115.

SLEPCOV, Igor: Obete Dukly vo svetle sporu o počte ľudských strát Červenej armády v druhej svetovej vojne
SLEPCOV, Igor: Casualties of Dukla in the Light of Dispute on Number of Casualties of the Red Army in the World War II. Vojenská história, 9, 2, 2005, pp. 116 — 123.

9. Recenzie, anotácie

FULL_2_2005
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky